Regulamin sklepu internetowego

§1 Postanowienia Ogólne

1.1 Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania ze Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem monikakolodziejczyk.pl,
1.2 Sklep internetowy, działający pod adresem www.monikakolodziejczyk.pl (zwany dalej: Sklep internetowy monikakolodziejczyk.pl, jest prowadzony przez ThinkDigital.pl Sp. z o.o., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie pod nr 0000734773, NIP: 8943129510, REGON: 380431205.
1.3 Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:

 • adres siedziby: Józefitów 8 30-039 Kraków;
 • adres pocztowy: Józefitów 8, 30-039 Kraków;
 • numer telefonu i/lub faksu: 665 015 015;
 • adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.4 Regulamin sklepu internetowego monikakolodziejczyk.pl umieszczony jest nieprzerwanie na stronie internetowej monikakolodziejczyk.pl w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Regulamin jest również udostępniany Klientom przed zawarciem umowy.

1.5 Zawierając umowę, Klienci akceptują regulamin, który stanowi integralną część umowy.

§2 Definicje

Pojęcia, którymi posługuje się niniejszy regulamin oznaczają:
2.1 Konsument – jest nią osoba fizyczna w rozumieniu 221 Kodeksu cywilnego,
2.2 Przedsiębiorca na prawach konsumenta – jest nią osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
2.3 Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
2.4 Usługodawca/Sprzedawca/Agencja – Akibare Sp. z o.o., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie pod nr 0000734773, NIP: 8943129510, REGON: 380431205
2.5 Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem monikakolodziejczyk.pl przez Akibare Sp. z o.o.
2.6 Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 Kwietnia 1964r. (Dz.U.2020.1740),
2.7 Towary oraz Usługi – wszelkie usługi świadczone oraz towary będące przedmiotem umowy sprzedaży między sprzedawcą a kupującym,
2.8 Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2020.344),
2.9 Klient/Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub planuje dokonać Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego z wykorzystaniem drogi elektronicznej, w tym również Konsumenta, Przedsiębiorcę na prawach konsumenta oraz Przedsiębiorcę,
2.10 Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, w którym to Klient akceptuje ofertę sprzedaży Sprzedawcy, która zawiera w szczególności cenę, rodzaj, ilość Towarów lub Usług w ramach umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego.
2.11 Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287).

§3 Zasady korzystania ze sklepu internetowego

3.1 Ceny książek oferowanych przez Sklep są cenami brutto (zawierają podatek VAT), natomiast pozostałe oferowane przez Sklep towary i usługi są cenami netto (nie zawierają podatku VAT) oraz są wyrażone w złotych Odstępstwa od zasady waluty polskiej są wyraźnie zaznaczone.
3.2 Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu monikakolodziejczyk.pl, jak również opisy towarów i usług stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
3.3 Sprzedawca używa w Sklepie internetowym monikakolodziejczyk.pl kodów rabatowych upoważniających do zakupów towarów z rabatem zamieszczonym na kuponie. Kody rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.
3.4 Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym monikakolodziejczyk.pl konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
3.5 Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym monikakolodziejczyk.pl konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Safari dla systemu OS X, itd.
3.6 Strona Sklepu internetowego korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD), która dopasowuje treść strony do urządzenia na którym jest ona wyświetlana. Strona Sklepu jest przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych jak i również urządzeniach
3.7 Strona Sklepu internetowego monikakolodziejczyk.pl posiada certyfikat SSL – bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji.

§4 Warunki zawierania umowy sprzedaży

4.1 Zamówienia w sklepie internetowym monikakolodziejczyk.pl można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy dostępnych na stronach sklepu.
4.2 Klient podczas składania zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, nazwy firmy, numeru NIP, adresu, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego.
4.3 Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie informuje o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie zamówienie odbywa się poprzez przesłanie przez Sprzedającego do Klienta odpowiedniej wiadomości mailowej na adres podany w formularzu zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.
4.4 Udostępnienie oraz utrwalenie treści umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, przesłanie stosownej informacji na adres mailowy Klienta podany przy składaniu zamówienia, o którym mowa w §4 pkt. 4.2.
4.5 Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym monikakolodziekczyk.pl jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

§5 Sposób płatności i termin płatności

5.1 W sklepie monikakolodziejczyk.pl istnieje możliwość płatności w następujący sposób:

 • za pośrednictwem usług płatniczych dostawców zewnętrznych.

5.2 Sklep internetowy monikakolodziejczyk.pl umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem następujących zewnętrznych serwisów płatności elektronicznych takich jak:

 • Przelewy24

5.4 Klient jest obowiązany do dokonania płatności za pomocą jednego z wyżej wymienionych sposobów w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

§6 Dostawa

6.1 Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adresem wskazanym przez Klienta w formularzu zamówienia.
6.2 Czas wysyłki towarów jest oznaczony na stronach Sklepu internetowych monikakolodziejczyk.pl wynosi 72 godziny. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w sklepie W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.
6.3 Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem:

 • DHL Parcel
 • UPS
 • GLS
 • Kurier InPost
 • Poczta Polska
 • InPost Paczkomaty

6.4 W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w zamówieniu.
6.5 Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz ceny za Towar ponosi Klient, są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.
6.6 W momencie przyjęcia towaru Klient zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością

§7 Odstąpienie do umowy

7.1 Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania powodu.
7.2 W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, Kupujący powinien poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie o odstąpieniu na formularzu udostępnionym mu przez Sprzedawcę, które może zostać wysłane pocztą na adres: ul. Stanisława Konarskiego 8/2, 30-049 Kraków; może to także zrobić drogą elektroniczną za pomocą elektronicznego formularza odstąpienia od umowy przesłanego na adres mailowy sprzedawcy [email protected]. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu złożone po terminie, o którym mowa w 7 pkt. 7.1 nie wywołuje skutków prawnych.
7.3 Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu) jest przekazywany Kupującemu w formie papierowej (w dokumentacji dołączonej do przesyłki) oraz w formie elektronicznej (w załączniku do korespondencji elektronicznej potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji).
7.4 W przypadku złożenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznego formularza odstąpienia od umowy, Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy (na trwałym nośniku danych w rozumieniu 2 pkt 4 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta.
7.5 Koszt zwrotu towaru, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 33 (tj. w sytuacji dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym) i art. 34 ust. 2 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta, ponosi Sklep.
7.6 Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie (bezpośredni koszt zwrotu rzeczy – zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z 5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683). Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
7.7 Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zobowiązany jest do dokonania zwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy. Sprzedający może zastrzec, iż w przypadku odstąpienia od umowy, rzecz podlegająca zwrotowi zostanie odebrana przez niego lub osobę przez niego upoważnioną.
7.8 Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru.
7.9 W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia, zostaną przekazane na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.
7.10 Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności, o którym mowa w 7 pkt 7.9 Regulaminu zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. Sprzedawca w porozumieniu ze Kupującym, może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Kupującego dodatkowych kosztów.
7.11 Sprzedawca oświadcza, że prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umów ujętych w 38 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta.
7.12 Zawierając umowę Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru.

§8 Reklamacje w sklepie internetowym

8.1 Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta, z tytułu niezgodności Produktu z Umową są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz poniższymi postanowieniami.
8.2 Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć produkt bez wad.
8.3 W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłać informacje o tym fakcie listownie na adres ul. Józefitów 8, 30-039 Kraków lub poprzez e-mail na adres [email protected]. W zgłoszeniu zaleca się wskazać wadę, jaką zdaniem Klienta towar posiada, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę, datę wystąpienia wady, żądanie sposobu doprowadzenia do zgodności towaru z umową zgodnie z 560 i nast. Kodeksu cywilnego oraz podanie danych kontaktowych. Powyższe wymogi mają charakter zaleceń, ich brak nie ma wpływu na skuteczność reklamacji.
8.4 Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
8.5 Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

 • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
 • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
 • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

8.6 Klient będący Konsumentem posiada w szczególności (lecz niewyłącznie) następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

8.6.1 Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1356).
8.6.2 Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), z wnioskiem o pozasądowe rozwiązanie sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
8.6.3 Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

§9 Zasady publikowania opinii

9.1 Każdy kupujący/klient może publikować opinie o towarze/usłudze w odpowiednim miejscu na stronie internetowej Opinia powinna być napisana językiem polskim z zachowaniem zasad poprawniej polszczyzny.
9.2 Opinie są subiektywnymi wypowiedziami Klientów. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść.
9.3 Kupujący/klient oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób Ponosi on pełną odpowiedzialność za wypowiedzi umieszczone przez niego w Sklepie Internetowym monikakolodziejczyk.pl.
9.4 Nadesłana opinia podlega weryfikacji przez sprzedawcę pod względem sprawdzenia czy opinia ta nie zawiera treści o charakterze zakazanym tj. w szczególności gdy opinia narusza obowiązujące przepisy, zawiera treści zakazane, reklamowe, dane osobowe, narusza prawa autorskie

§10 Dane osobowe

10.1 Administratorem danych osobowych jest Akibare Sp. z o.o.
10.2 Zasady ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności sklepu internetowego monikakolodziejczyk.pl, dostępnego na stronie www.monikakolodziejczyk.pl.

§10 Dane osobowe

11.1 Umowa

11.1.1 Świadczenie Usług możemy rozpocząć po otrzymaniu od KLIENTA skanu lub zdjęcia podpisanej przez KLIENTA Umowy. Kiedy je otrzymamy wybrany zostanie dedykowany KLIENTOWI specjalista lub zespół specjalistów, którzy skontaktują się z KLIENTEM, przekażą niezbędne do realizacji naszych usług informacje, a następnie rozpocznie prace. Jeżeli nie otrzymamy zdjęcia lub skanu Umowy będziemy czekać z rozpoczęciem prac do momentu aż Umowa dotrze do nas pocztą.

11.1.2 Dla potrzeb naszej dokumentacji i zgodnego z prawem świadczenia Usług skan lub zdjęcie Umowy nie są   wystarczające. Prace możemy rozpocząć przed otrzymaniem oryginału Umowy, jednak KLIENT zobowiązany jest przesłać wydrukowaną i podpisaną w dwóch egzemplarzach Umowę na adres AGENCJI. Następnie, po uzupełnieniu na umowie podpisu przedstawiciela AGENCJI, jeden egzemplarz Umowy zostanie odesłany KLIENTOWI.

11.2 Faktura proforma

11.2.1 Świadczenie Usług na podstawie Umowy rozpoczniemy najwcześniej w dniu, w którym KLIENT, na podstawie wysłanej przez AGENCJĘ faktury proforma z góry opłaci w całości wskazane w Umowie wynagrodzenie AGENCJI za pierwszy okres rozliczeniowy.

11.2.1 Za dzień zapłaty uważany będzie dzień, w którym należność z faktury proforma wpłynie na rachunek bankowy AGENCJI. Aby uniknąć opóźnień KLIENT powinien powiadomić AGENCJĘ o dokonaniu przelewu i przesłać potwierdzenie dokonania przelewu.

11.3 Dostępy

11.3.1 Dla prawidłowego świadczenia Usług potrzebujemy dostępów do serwisów i kont KLIENTA, które zapewnia KLIENT.

11.3.2 Bez uzyskania wymaganych dostępów lub z powodu braku Strony Docelowej nie możemy rozpocząć świadczenia Usług. Wszelkie opóźnienia wynikające z działań lub z braku działań podjętych przez KLIENTA powodują również opóźnienie terminu rozpoczęcia świadczenia Usługi. W takim wypadku AGENCJA nie jest traktowana jak strona pozostająca w zwłoce lub opóźnieniu i za okres, w którym z winy KLIENTA usługa nie może być świadczona przysługuje AGENCJI pełne wynagrodzenie.

11.3.3 Odmowa przyznania wymaganych do realizacji Usługi dostępów odbywa się na własne ryzyko KLIENTA i zwalnia AGENCJĘ z wykonywania czynności przewidzianych umową, do których wykonania konieczny jest dostęp.

11.4 Szczegółowe zasady świadczenia usług i obowiązki stron

11.4.1 Usługi są świadczone przez pracowników oraz współpracowników AGENCJI, za których działania lub zaniechania AGENCJA odpowiada jak za własne działania lub zaniechania.

11.4.2 AGENCJA może powierzyć świadczenie Usług również innym osobom trzecim i wówczas również odpowiada według zasad określonych w pkt 4.1. Agencja gwarantuje, że osoby, o których mowa w zdaniu poprzedzającym dysponują odpowiednią wiedzą i doświadczeniem celem należytej realizacji Usług.

11.4.3 Jeśli w Umowie nie zaznaczono inaczej okresem rozliczeniowym jest pełny miesiąc kalendarzowy.

11.4.4 Limit godzin obejmuje nie tylko prace polegające na wykonywaniu Usług np. Usługi Google Ads, Facebook Ads, prowadzeniu fanpage, lecz także wszelkie prace przygotowawcze, konsultacje, rozmowy (w tym również telefoniczne, korespondencję e-mail, chaty itp.) i spotkania z KLIENTEM dotyczące realizacji   przez nas Usług. Wszystkie działania raportowane są przez zespół specjalistów w Toggl i mogą zostać przedstawione na życzenie KLIENTA.

11.4.5 Zazwyczaj przyjęty przez nas limit godzin pracy jest wystarczający dla prawidłowego i optymalnego świadczenia Usług na rzecz KLIENTA, jednak w niektórych przypadkach może pojawić się konieczność wykonania przez nas prac wykraczających poza przyjęty limit. W takim wypadku, jeżeli KLIENT zleci AGENCJI wykonanie dodatkowych prac lub ich wykonanie będzie konieczne dla prawidłowego wykonania Usługi, za te prace AGENCJI przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, którego wysokość zostanie wyceniona i przesłana drogą mailową. Stawka za dodatkowe godziny pracy AGENCJI wskazana jest w umowie.

11.4.6 KLIENT ma świadomość, że rozpoczęcie świadczenia przez AGENCJĘ nie jest równoznaczne z rozpoczęciem wyświetlania reklam lecz rozpoczęciem czynności przygotowawczych do uruchomienia działań, za które AGENCJI przysługuje wynagrodzenie zgodnie z   Umową.

11.4.7 O przyjętych metodach i sposobach realizacji Usług decyduje AGENCJA, jednak zobowiązujemy się korzystać  wyłącznie z takich metod i sposobów, które są legalne, oraz uznane przez AGENCJĘ – na podstawie własnych  doświadczeń – za bezpieczne. Na prośbę KLIENTÓW wyjaśniamy wszelkie wątpliwości i zapytania odnośnie stosowanych metod i sposobów.

11.4.8 KLIENT ma świadomość, że świadczenie przez AGENCJĘ Usług jest podporządkowane pewnym odgórnym zasadom, które muszą być przez AGENCJĘ przestrzegane. Te zasady to m.in. regulamin Google i Facebooka, które KLIENT akceptuje i zobowiązuje się przestrzegać z chwilą zawarcia Umowy. KLIENT jest też świadomy, że firmy Google i Facebook mają dostęp do danych KLIENTA i danych jego Kampanii i wyraża  zgodę na przekazywanie danych tym podmiotom.

11.4.9 KLIENT zobowiązany jest do niezwłocznego stosowania się do przygotowanych przez AGENCJĘ wskazówek, zaleceń lub poprawek związanych z realizacją Usług. W przypadku braku możliwości zastosowania się do nich KLIENT niezwłocznie powiadomi o tym AGENCJĘ. AGENCJA nie ponosi odpowiedzialności za wpływ nieuwzględnienia wskazówek, zaleceń lub poprawek na efekty świadczonej Usługi.

11.4.10 KLIENT zobowiązany jest niezwłocznie informować AGENCJĘ o wszelkich przerwach w działaniu Serwisu jak też planowanych przerwach w prowadzeniu Kampanii.

11.4.11 KLIENT zobowiązany jest do przesłania materiałów (informacji i zdjęć) przed rozpoczęciem działań, w innym wypadku działania reklamowe będą wstrzymane,

11.4.12 KLIENT zobowiązany jest do przesłania ustalonych materiałów (informacji i zdjęć) koniecznych do kontynuowania prowadzenia działań (np. publikowania postów na fanpage) w terminie 7 dni, w innym wypadku działania zostaną wstrzymane, wówczas nie  AGENCJA nie jest traktowana jako strona pozostająca w opóźnieniu lub zwłoce.

11.4.13 KLIENT zobowiązany jest przedstawić swój produkt lub usługę, grafiki/zdjęcia, logotypu w dobrej jakości, księgi znaków, używane kolory, czcionki przed rozpoczęciem współpracy z AGENCJĄ.

11.4.14 KLIENT zobowiązany jest do udzielenia informacji na temat dotychczasowych klientów, grupy odbiorców, wizji firmy, konkurencji w celu należytego prowadzenia działań przez AGENCJĘ.

11.4.15 Ze świadczenia Usług sporządzamy miesięczne raporty, które przesyłamy na adres email KLIENTA lub udostępniamy KLIENTOWI za pośrednictwem używanych przez nas serwisów najpóźniej do 10-tego dnia każdego kolejnego miesiąca po miesiącu, którego dotyczy dany raport.

11.4.16 KLIENT ma prawo do wykonania zgłoszenia trzech poprawek przygotowanego dzieła w terminie 48 godzin od przedstawienia projektu przez AGENCJĘ. KLIENT zobowiązuje się do zgłoszenia uwag mailowo do osoby przedstawiającej projekt w formie zbiorczej informacji. AGENCJA zobowiązuje się do wprowadzenia trzech poprawek na podstawie przedstawionych uwag. Każda kolejna lista poprawek jest dodatkowo płatna.

11.4.17 Wszelkie zmiany w wyglądzie oraz układzie elementów po akceptacji / wdrożeniu projektu / strony internetowej będą dodatkowo płatne według stawki godzinowej AGENCJI. Jeżeli KLIENT oczekuje akceptowania każdego zamieszczanego postu jest zobowiązany w trybie pilnym udzielić odpowiedzi specjaliście, jeżeli agencja nie otrzyma informacji na temat uwag do postu w ciągu 24h dodaje post bez zgody Klienta, chyba, że podczas rozpoczynania współpracy zapadną inne ustalenia.

11.4.18 AGENCJA zobowiązana jest do przekazania KLIENTOWI wyłącznie gotowych projektów w formacie uniemożliwiajacym ich edytowanie. Przed przekazaniem projektów w formie edytowalnej KLIENT zobowiązany jest do zapłacenia AGENCJI 200% stawki bazowej dodatkowo płatnej oraz podpisania umowy licencyjnej, przygotowanej przez AGENCJĘ.

11.4.19 KLIENT zobowiązany jest do wcześniejszego poinformowania AGENCJI o planowanym urlopie i braku możliwości kontaktu, lub przedstawieniu awaryjnego numeru telefonu i adresu email do osoby przejmującej odpowiedzialność na ten moment.

11.4.20 AGENCJA zobowiązana jest do udzielania informacji zwrotnych na przesłane zapytania KLIENTA w godzinach 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku.

11.4.21 KLIENT zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez AGENCJE:

 1. w ciągu 24 godzin w przypadku krótkiego zapytania niewymagającego weryfikacji,
 2. w ciągu 48 godzin w przypadku zapytania wymagającego weryfikacji lub konsultacji z inną osobą,
 3. w przypadku wymagającym dłuższej weryfikacji KLIENT zobowiązany jest poinformować o tym AGENCJĘ i przedstawić szacowany termin udzielenia informacji.

11.5 Terminy realizacji usług

11.5.1 Realizując Usługi, każdorazowo staramy się przestrzegać następujących terminów

 1. do 2 godzin od otrzymania przez nas pytania, KLIENT otrzymuje od nas odpowiedź na pytania związane z prowadzonymi usługami lub informacje, kiedy może spodziewać się odpowiedzi. Prośby o wprowadzenie zmian w kampanii wysłane do godziny 13:00 realizowane są tego samego dnia roboczego, prośby wysłane po godzinie 13:00 realizowane są w kolejnym dniu roboczym do godziny 13:00.
 2. do 2 dni od dnia otrzymania przez nas pytania, odpowiadamy KLIENTOWI na pytania bardziej wymagające, związane z koniecznością przeprowadzenia analizy,
 3. w ciągu jednego dnia roboczego od otrzymania przez nas informacji o podpisaniu z KLIENTEM Umowy, zgodnie z pkt 1. i 3.2. Regulaminu, z KLIENTEM kontaktuje się jeden z naszych specjalistów, który rozpocznie świadczenie Usług zgodnie z postanowieniami Umowy,
 4. do 5 dni od akceptacji przez KLIENTA planowanych kosztów oraz przesłania grafik (jeśli są konieczne) przygotowujemy i uruchamiamy dodatkową Kampanię Google Ads/Facebook Ads,
 5. do 7 dni od momentu rozpoczęcia świadczenia Usługi Google Ads lub Usługi Facebook Ads na podstawie Umowy, uruchomimy Kampanię Google Ads lub/i Facebook Za moment rozpoczęcia świadczenia Usług dla KLIENTÓW korzystających z faktury proforma na budżet reklamowy traktujemy dzień wpływu środków za wystawioną proformę na konto bankowe AGENCJI,
 6. do 10 dnia każdego miesiąca KLIENT otrzyma od AGENCJI raport,
 7. do 5 dnia każdego miesiąca KLIENTA otrzyma od AGENCJI fakturę za miesiąc poprzedni oraz mediaplan.

11.5.2 W szczególnych sytuacjach, w porozumieniu z KLIENTEM może zostać sporządzony indywidualny harmonogram, w którym zostaną uwzględnione inne terminy, niż te o których mowa w pkt 5.a.

11.6. Realizacja usług w trybie przyspieszonym

11.6.1 W razie konieczności podjęcia natychmiastowych działań, możemy przystąpić do realizacji Usługi w terminach krótszych niż wymienione w pkt 5.2, tak by KLIENT został potraktowany priorytetowo. Za taką zmianę przysługuje nam jednak, poza podstawowym wynagrodzeniem według ustalonej stawki całościowej za realizację usługi, dodatkowe wynagrodzenie w  wysokości 50% ustalone j stawki całościowej za realizację usługi.

11.6.2 Nie w każdym wypadku będziemy w stanie zrealizować Usługę w sposób opisany w pkt 5.3, zwłaszcza, jeżeli uniemożliwiają nam to ustalone wcześniej terminy innych zleceń, których nie możemy zmienić. Z tego powodu możliwość przyspieszonej realizacji Usługi będzie każdorazowo indywidualnie uzgadniana z KLIENTEM, a ostateczna decyzja o jej zastosowaniu będzie należeć do AGENCJI.

11.7 Płatności i wynagrodzenie agencji

11.7.1 Za wykonanie Usług AGENCJI przysługuje wynagrodzenie w wysokości i na zasadach określonych w Umowie oraz Regulaminie. Do kwoty wynagrodzenia AGENCJA doliczy podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu powstania obowiązku podatkowego.

11.7.2 Za dodatkowym wynagrodzeniem możemy podjąć się świadczenia dodatkowych usług np. napisania dodatkowych postów, stworzenia dodatkowych grafik do kampanii,  prac programistycznych, zadań przekraczających limit godzin z pakietów, wykonania zadania w ekspresowym trybie i innych działań. Działania te nie mieszczą się jednak w pierwotnym zakresie działań objętych daną umową zawartą z AGENCJĄ. Za każdym razem, zanim zaczniemy, KLIENT otrzyma od nas indywidualną wycenę, a prace rozpoczniemy dopiero po zaakceptowaniu kosztów przez KLIENTA i złożeniu przez niego zlecenia wykonania tych prac za określoną wcześniej cenę.

11.7.3 Wszelkie płatności na rzecz AGENCJI będą realizowane na podstawie faktur proforma lub/i faktur wystawionych przez AGENCJĘ i przesłanych KLIENTOWI w wersji elektronicznej.

11.7.4 Za dzień zapłaty wszelkich należności na rzecz AGENCJI uważa się dzień zasilenia rachunku bankowego AGENCJI kwotą przelewu wynikającą z wystawionej faktury.

11.7.5 W razie opóźnienia w płatności jakichkolwiek należności na rzecz AGENCJI przysługują odsetki ustawowe w transakcjach handlowych za każdy dzień opóźnienia, a AGENCJA jest także uprawniona do dochodzenia ustawowej rekompensaty za nieterminową płatność.

11.7.6 W razie opóźnienia w płatności jakichkolwiek należności na rzecz AGENCJI, AGENCJA może wstrzymać się ze świadczeniem Usług na rzecz KLIENTA do czasu uregulowania tych należności w pełnej wysokości i wówczas nie jest traktowana jako strona pozostająca w opóźnieniu lub zwłoce. Za okres wstrzymania się AGENCJI przysługuje wynagrodzenie.

11.7.7 W momencie otrzymania przez KLIENTA trzeciej faktury abonamentowej, pozostawiając poprzednie dwie nieuregulowanymi pomimo upływu terminu płatności, AGENCJA automatycznie wypowiada KLIENTOWI umowę na świadczenie usług. 

11.7.8 AGENCJI przysługuje pełne wynagrodzenie za dany okres rozliczeniowy nawet w przypadku jakichkolwiek opóźnień lub przerw w świadczeniu usług przez AGENCJĘ wskutek okoliczności leżących po stronie KLIENTA (tj. np. nieprzyznanie AGENCJI dostępów do kont, brak doładowania konta, nieprzekazanie AGENCJI materiałów itp.).

11.8 Kontakt

11.8.1 Aby prawidłowo realizować Usługi AGENCJA może kontaktować się z KLIENTEM telefonicznie, mailowo lub za pomocą wybranego komunikatora.

11.8.2 W celu zapewnienia ciągłości prac prosimy zatem o podanie przy okazji zawarcia Umowy następujących danych kontaktowych:

 1. Adresu mailowego do osoby upoważnionej do działania w imieniu KLIENTA
 2. numeru telefonu do osoby upoważnionej do działania w imieniu KLIENTA.

11.8.3 KLIENT zapewnia możliwość ciągłego kontaktu ze wskazanymi osobami kontaktowymi i ponosi wszelką odpowiedzialność za brak możliwości kontaktu oraz związane z tym negatywne skutki dla realizacji Usług.

11.8.4 KLIENT może zmienić podane dane kontaktowe w każdym czasie, jednak o tej zmianie zobowiązany jest  niezwłocznie nas powiadomić, zgodnie z postanowieniami pkt 9 poniżej. Do czasu otrzymania przez nas powiadomienia o zmianie danych kontaktowych wszelka korespondencja kierowana na dotychczas podane przez KLIENTA adresy i numery telefonu uważana jest za skutecznie doręczoną.

11.8.5 W przypadku, gdy Umowa lub Regulamin nie określa formy, w jakiej KLIENT ma przekazywać AGENCJI jakiekolwiek informacje, przyjmuje się, że chodzi przynajmniej o formę mailową.

11.9 Odpowiedzialność agencji

11.9.1 Każdy KLIENT ma świadomość, że Usługi należą do świadczeń starannego działania, a nie rezultatu oraz nie zapewniają osiągnięcia określonych rezultatów finansowych, biznesowych czy gospodarczych, jak też określonego wyniku sprzedaży, a także że świadczone Usługi mogą należeć do metod reklamowych podwyższonego ryzyka i nawet przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa efekty działań nie mogą być łatwo przewidywalne.

11.9.2 Każdy KLIENT ma świadomość, że Usługi świadczone przez AGENCJĘ mogą przyczynić się do polepszenia, czy  też zwiększenia określonych parametrów wpływających np. na ilość wejść na stronę www czy sprzedaż,  jednakże ich osiągnięcie każdorazowo uwarunkowane jest od panujących warunków rynkowych, gospodarczych, ekonomicznych oraz innych, na które AGENCJA nie ma żadnego wpływu.

11.9.3 Każdy KLIENT ma także świadomość, że jakiekolwiek zmiany w Serwisie, kontach Google Ads i Facebook Ads jak też wszelkie działania dotyczące Serwisu lub tych kont, jak też zmiany na Stronie Docelowej (zarówno techniczne, dotyczące treści jak i dostępności towarów/usług lub zmiany terminów Kampanii)  podejmowane przez KLIENTA mogą wpłynąć na prawidłowość świadczenia Usług przez AGENCJĘ, w związku z czym każdy KLIENT zobowiązany jest do uzgadniania i konsultowania z AGENCJĄ wszelkich tego typu zmian przed ich podjęciem.

11.9.4 Biorąc pod uwagę okoliczności opisane w punktach 8.1. – 8.3. powyżej AGENCJA nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. niezrealizowanie zakładanych przez KLIENTA rezultatów biznesowych czy gospodarczych, jak też określonego wyniku sprzedaży, chyba że jest to wynikiem wyłącznie oczywiście błędnych i zawinionych działań AGENCJI podejmowanych w wyniku rażącego naruszenia postanowień Regulaminu lub Umowy przy czym w tym przypadku odpowiedzialność AGENCJI ogranicza się do rzeczywistej straty KLIENTA,
 2. jakiekolwiek zmiany algorytmiczne wprowadzane przez wyszukiwarkę Google z przyczyn niezależnych od AGENCJI, które mogą mieć niekorzystny wpływ na widoczność Serwisu w wynikach wyszukiwania Google,
 3. nałożone przez Google kary, które nie wynikają bezpośrednio z ignorowania przez AGENCJĘ wezwań KLIENTA do zaprzestania dalszego używania konkretnych metod pozyskiwania linków oraz nieautoryzowanych działań podejmowanych przez AGENCJĘ. AGENCJA nie odpowiada w szczególności za kary wynikające z:  działań osoby trzeciej lub nieautoryzowanych przez AGENCJĘ działań KLIENTA oraz zmian algorytmu uznających bezpieczne metody za karalne. Przez kary rozumie się sztuczne zaniżenie pozycji Serwisu lub konkretnej podstrony przez wyszukiwarkę lub usunięcie całości lub części Serwisu z wyników wyszukiwania,
 4. szkody wynikłe z reklamowania nieaktualnych promocji, cen, treści czy nieaktywnych bądź uszkodzonych stron, jeżeli KLIENT nie powiadomił AGENCJI o nieaktualności lub nieaktywności tych elementów,
 5. rozliczenia KLIENTA z Google w ramach konta Google Ads oraz z Facebook w ramach konta Facebook Ads, w tym w szczególności za pobranie przez Google lub Facebook jakichkolwiek środków KLIENTA w ramach tego konta,
 6. jakiekolwiek opóźnienia w realizacji Usług, które są wynikiem działań niezawinionych przez AGENCJĘ, w tym w szczególności będące wynikiem opóźnień po stronie KLIENTA w przekazaniu dostępów lub jakichkolwiek informacji lub materiałów, do których przekazania jest zobowiązany na podstawie Regulaminu, bądź Umowy, lub wynikające z terminów dokonywania jakichkolwiek płatności – zarówno na rzecz AGENCJI jak i podmiotów zewnętrznych,
 7. działania i zaniechania jakichkolwiek osób trzecich niezatrudnionych lub niedziałających na zlecenie AGENCJI, w tym także za działania i zaniechania KLIENTA, jego pracowników i osób działających na jego Jeżeli działania lub zaniechania KLIENTA lub osób trzecich w jakikolwiek sposób wpłynie na świadczenie przez AGENCJĘ usług, KLIENTOWI nie będą z tego tytułu przysługiwać żadne roszczenia ani reklamacje względem AGENCJI. W przypadku, gdyby usunięcie skutków tych działań lub zaniechań wymagało podjęcia przez AGENCJĘ czynności wykraczających poza zakres określonego w Umowie limitu godzin, KLIENT zobowiązany jest do zapłaty AGENCJI dodatkowego wynagrodzenia za te czynności,

11.9.5 W każdym wypadku odpowiedzialność AGENCJI jest ograniczona do wartości 3-krotności średniego wynagrodzenia AGENCJI określonego w Umowie i obejmuje wyłącznie szkodę w postaci rzeczywistej straty.  Średnie wynagrodzenie AGENCJI, o którym mowa w tym punkcie, to średnie wynagrodzenie wyliczone na podstawie opłaconych przez KLIENTA faktur z trzech ostatnich okresów rozliczeniowych – a w przypadku, gdyby opłacone zostały faktury za mniej niż trzy okresy rozliczeniowe – z wszystkich okresów rozliczeniowych, za które  faktury zostały opłacone.

11.10 Zmiany w umowie

11.10.1 Żeby uniknąć wątpliwości odnośnie zakresu obowiązków Stron wynikających z Umowy, wszelkie zmiany w Umowie wymagają co do zasady formy pisemnej pod rygorem nieważności.

11.10.2 Na piśmie lub drogą mailową poprzez przesłanie skanem podpisanego oświadczenia mogą być dokonywane  następujące zmiany:

 1. zmiana danych adresowych KLIENTA i AGENCJI,
 2. zmiana nazwy firmy lub imienia i nazwiska KLIENTA i

11.10.3 Pozostałe zmiany warunków Umów, takie jak m.in.: wypowiedzenie Umowy, zmiana podmiotu KLIENTA, zmiana innych zasad realizacji Usług, zmiana wynagrodzenia AGENCJI wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności

11.11 Reklamacje

11.11.1 W przypadku, jeżeli KLIENT stwierdzi jakikolwiek błąd lub uchybienie w realizacji Usług AGENCJI może zgłosić reklamację.

11.11.2 Reklamacja wymaga zgłoszenia w formie mailowej. W reklamacji KLIENT zobowiązany jest dokładnie opisać zaistniały problem. W pilnych przypadkach, niezależnie od wysłania reklamacji mailem, KLIENT może także zgłosić problem telefonicznie – w godzinach pracy staramy się być cały czas dostępni pod telefonem.

11.11.3 Uwzględniamy reklamacje dotyczące tylko tych błędów lub uchybień, za które zgodnie z Umową lub Regulaminem ponosimy odpowiedzialność. KLIENT może zgłaszać AGENCJI wszelkie stwierdzone błędy i  uchybienia w terminie do 30 dni od dnia zakończenia okresu rozliczeniowego, w którym wystąpiły te błędy lub uchybienia. Zgłoszenia reklamacyjne kierowane do AGENCJI po tym terminie nie będą przez nas uwzględniane, a KLIENTOWI nie będą z tytułu takich błędów lub uchybień przysługiwać względem AGENCJI jakiekolwiek roszczenia.

11.11.4 W razie uwzględnienia reklamacji naprawimy powstałe błędy i uchybienia w możliwie najszybszym terminie i w najlepszy możliwy wybrany przez AGENCJĘ sposób, przy czym czas na rozwiązanie zgłoszonego problemu nie będzie dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania przez AGENCJĘ reklamacji.

11.12 Poufność

11.12.1 Wszelkie informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne, gospodarcze oraz know-how, które będziemy przekazywać KLIENTOWI w związku z realizacją Usług stanowią naszą tajemnicę przedsiębiorstwa.

11.12.2 KLIENT zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, o których mowa powyżej, o  których powziął wiedzę choćby przypadkowo, wyrażonych w jakiejkolwiek formie, niezależnie od tego, czy ujawnienie tychże informacji – w ocenie KLIENTA – mogłoby stanowić zagrożenie lub naruszenie interesów AGENCJI.

11.12.3 KLIENT nie może, w żadnej formie oraz w jakikolwiek sposób wykorzystywać jakichkolwiek informacji, danych, realizacji, projektów, utworów co do których nie zostały na niego przeniesione prawa autorskie, jak również pomysłów oraz know-how AGENCJI, w jakiejkolwiek działalności prowadzonej przez KLIENTA lub podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z KLIENTEM, jak również przez jego partnerów handlowych, jego pracowników oraz wszelkich innych podmiotów współpracujących z KLIENTEM.

11.12.4 Niezależnie pod powyższych obowiązków KLIENTA, zarówno KLIENT jak i AGENCJA nie będą ujawniać osobom trzecim lub w inny sposób wykorzystywać informacji poufnych dotyczących lub przekazanych przez drugą stronę, bez pisemnej zgody takiej strony. Wyjątek stanowi tu ujawnienie informacji członkom organów  nadzorczych danej strony, jej wspólnikom oraz prawnym i finansowym doradcom oraz osobom trzecim współpracującym przy świadczeniu Usług na podstawie Umowy (podwykonawcy) a także osobom trzecim  współpracującym z AGENCJĄ na podstawie Umów Partnerskich, w minimalnym zakresie w jakim konieczna jest znajomość przez nich tych informacji. W przypadku ujawnienia informacji poufnych takim osobom, strona ujawniająca zobowiązana jest poinformować taką osobę o poufnym charakterze przekazywanych informacji i spowodować skuteczne zobowiązanie się takiej osoby do traktowania takich informacji jako  poufnych.

11.12.5 Informacja, która była w posiadaniu strony przed zawarciem Umowy i nie była przedmiotem zobowiązania do zachowania poufności i jest lub stanie się dostępna publicznie nie z winy strony lub nie jest uzyskiwana przez stronę ze źródeł znanych stronie jako naruszające zobowiązanie do zachowania poufności, nie będzie uważana za informację poufną.

11.12.6 W przypadku, gdy strona jest zobowiązana ujawnić jakiekolwiek informacje poufne stosownie do bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, orzeczeń sądowych i decyzji organów administracji publicznej, strona zobowiązana jest natychmiast powiadomić drugą stronę o zaistnieniu, warunkach i okolicznościach towarzyszących takiemu zobowiązaniu oraz ujawnić tylko te informacje, co do których ujawnienia istnieje obowiązek prawny.

11.12.7 Obowiązki stron, związane z zachowaniem poufności obowiązują w czasie trwania Umowy oraz 2 lat od dnia jej rozwiązania lub wygaśnięcia, chyba że w danej Umowie strony postanowią inaczej. Obowiązek zachowają poufności nie dotyczy prawa AGENCJI do informowania o rozpoczęciu współpracy z KLIENTEM oraz wykorzystania w prezentowanych portfolio nazwy firmy i logo KLIENTA. W tym zakresie  KLIENT upoważnia AGENCJĘ do użycia na zasadzie licencji niewyłącznej jego logo.

11.12.8 W trakcie trwania dowolnej umowy zawartej pomiędzy AGENCJĄ i KLIENTEM, oraz przez okres 1 roku po jej zakończeniu lub rozwiązaniu KLIENT zobowiązuje się powstrzymać od nakłaniania Pracowników i Współpracowników AGENCJI do zawierania jakichkolwiek umów ze sobą z pominięciem AGENCJI, chyba że AGENCJA wyrazi na takie działania pisemną zgodę. W przypadku zawarcia dowolnej umowy wchodzącej w zakres usług AGENCJI wiążącej KLIENTA i Pracownika lub Współpracownika AGENCJI z pominięciem AGENCJI KLIENT zobowiązuje się zapłacić na rzecz AGENCJI karę umowną w wysokości 50000 zł za każdy przypadek naruszenia. W przypadku, gdyby szkoda AGENCJI przewyższała zastrzeżoną na ten wypadek karę umowną AGENCJA może dochodzić odszkodowania przewyższającego tę karę umowną także na zasadach ogólnych.

11.13 Czas trwania i wypowiedzenie umowy

11.13.1 Każdorazowo czas trwania umowy i okres wypowiedzenia zawarte są w Umowie.

11.13.2 W celu wypowiedzenia zawartej Umowy KLIENT wysyła stosowne oświadczenie w formie pisemnej na adres AGENCJI. Oświadczenie będzie skuteczne z chwilą, kiedy do nas wpłynie, a okres wypowiedzenia rozpoczyna bieg pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym umowa została wypowiedziana.

11.13.3 W przypadku, gdyby KLIENT po wysłaniu wypowiedzenia Umowy zdecydował się jednak kontynuować współpracę z AGENCJĄ konieczne będzie powiadomienie AGENCJI o tej decyzji w formie mailowej, a następnie potwierdzić ten fakt także w formie pisemnej przy czym do anulowania wypowiedzenia konieczna jest zgoda  AGENCJI.

11.13.4 Do wypowiedzenia Umowy uprawniona jest także AGENCJA, odbywa się to przez wysłanie stosownego oświadczenia do KLIENTA. AGENCJĘ obowiązuje wskazany w Umowie okres wypowiedzenia. Dodatkowo AGENCJA jest uprawniona do wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku:

 1. naruszenia zobowiązań Umowy przez KLIENTA, a w szczególności w razie opóźnienia w płatności wynagrodzenia AGENCJI powyżej 14 dni, niezależnie od prawa do wstrzymania świadczenia Usług opisanego w pkt 6 Regulaminu.
 2. braku współpracy ze strony KLIENTA, który uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie Usługi. Przez brak współpracy należy rozumieć w szczególności ignorowanie zaleceń i wskazówek AGENCJI, brak zasilenia konta Google Ads, nieprzekazywanie AGENCJI dostępów, informacji lub jakichkolwiek materiałów potrzebnych do wykonania Usług oraz niedostosowanie lub nieuruchomienie Serwisu,

11.13.5 Jeżeli zaistnieją przesłanki do wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym AGENCJA będzie uprawniona do jej wypowiedzenia bez zachowania okresu wypowiedzenia, nawet jeżeli wcześniej którakolwiek ze stron wypowiedziała Umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

11.13.6 W przypadku wypowiedzenia Umowy, do końca jej obowiązywania AGENCJA będzie świadczyć Usługi, tak jak przez cały okres Umowy i za ten okres również przysługuje jej pełne wynagrodzenie.

§12 Postanowienia końcowe

12.1 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian w niniejszym Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w odpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym jednak niż 7 dni.

12.2 Zmieniony Regulamin wiąże Kupującego/Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

12.3 Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego ABC zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.

12.4 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeku cywilnego oraz ustawy z 5.2014 r. – o prawach konsumenta.

12.5 Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym monikakolodziejczyk.pl.

12.6 Umowy ze sprzedawcą zawierane są w języku polskim.

12.7 AGENCJA może przenieść prawa i obowiązki wynikające z Umowy i Regulaminu na rzecz osoby trzeciej bez dodatkowej zgody KLIENTA, natomiast o takim przeniesieniu każdorazowo powiadomi KLIENTA.

12.8 AGENCJA zastrzega sobie prawo do odmówienia obsługi wybranych podmiotów bez podania przyczyny.

12.9 W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu a postanowieniami Umowy na świadczenie usług, stosuje się zapisy Umowy.

12.10 Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.01.2023